Το γλαύκωμα είναι μια προοδευτική καταστροφή του οπτικού νεύρου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση της εικόνας από το μάτι στον εγκέφαλο. Ως αποτέλεσμα υπάρχει μια σταδιακή και αθροιστική έκπτωση σημείων στο οπτικό πεδίο του ασθενούς. Συνεπώς, όταν φτάσει στο σημείο ο ασθενής να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, η βλάβη είναι εκτεταμένη και μη αναστρέψιμη. Η έγκαιρη διάγνωσή του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τακτικό έλεγχο από οφθαλμίατρο, για να αποτραπούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες ή και τύφλωση. Οφείλεται σε διάφορες αιτίες, κυρίως όμως στην αυξημένη πίεση μέσα στο μάτι (ενδοφθάλμια), η οποία συνήθως δε δημιουργεί συμπτώματα στον ασθενή. Η εξέλιξή του ανακόπτεται με σταγόνες που μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση. Η σύγχρονη παρακολούθησή του γίνεται, εκτός από τη συχνή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, με την τακτική διενέργεια τεστ οπτικών πεδίων και παρακολούθηση του οπτικού νεύρου με μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (oct).